Regulamin sklepu

Regulamin sprzedaży on-line sklepu epuzzle.pl

§ 1 Definicje

Wskazane poniżej określenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

SprzedawcaSklep internetowy, działający pod adresem www.epuzzle.pl, prowadzony jest przez POLKOPER Sp. z o.o. , KRS 0000490504 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr NIP 528-180-17-28, nr Regon 147009501, z siedzibą w Tończa 61, 07-100 Węgrów

Adres SprzedawcyPOLKOPER Sp. z o.o Tończa 61, 07-100 Węgrów

failed to copy file

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu.

Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w Sklepie Internetowym www.epuzzle.pl jako jednostka miary przy określeniu jego ceny.

Sklep Internetowy – prowadzony przez Sprzedawcę Sklep Internetowy, dostępny pod domeną internetową www.epuzzle.pl, adres korespondencji elektronicznej: sklep@epuzzle.pl, telefon kontaktowy +48 500 562 565.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy i dane Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

 

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady składania Zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy, oraz rękojmi za wady.

2. Korzystanie z Sklepu Internetowego oznacza akceptację wszystkich postanowień Regulaminu i zobowiązanie do ich przestrzegania. 

3. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

4. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczać produkty wolne od wad fizycznych i prawnych.

5. Sprzedawca nie udziela żadnej dodatkowej gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego na jakiekolwiek sprzedawane produkty.

6. Sprzedawca zastrzega, że będzie dostarczał zamówione towary jedynie na terytorium Polski.

 

§ 3 Zawarcie umowy

1. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.epuzzle.pl i dokonać zamówienia podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.

3. Sprzedawca zastrzega, iż w przypadku, gdy na formularzu zamówienia dane klienta będą niekompletne lub Sprzedawca poweźmie wątpliwości co do ich prawdziwości zamówienie nie będzie zrealizowane.

4. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, przyjęcie przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji potwierdzane jest przesłaniem przez Sprzedawcę Klientowi na wskazany przez niego e-mail potwierdzenia przyjęcia zamówienia. W przypadku Konsumenta przesyłana jest również informacja iż przyjęcie zamówienia przez Sprzedawcę pociąga za sobą obowiązek zapłaty, informacja o cenach i kosztach dostawy, informacja o prawie odstąpienia od umowy, wzór formularza odstąpienia od umowy, linki do samodzielnego pobrania Regulaminu. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o którym mowa w art. 70 § 1 kodeksu cywilnego.

5. W przypadku braku produktu w magazynie lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem, aby indywidualnie ustalić termin realizacji zamówienia lub zaproponować inny produkt dostępny w sprzedaży.

6. Wszystkie podane na stronie Sklepu Internetowego ceny są cenami brutto w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) jest wskazany przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

7. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem.

8. Sprzedawca zastrzega możliwość czasowej niedostępności oferowanych towarów.

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 

§ 4 Realizacja Umowy

1. Sprzedawca wysyła zakupiony towar na adres wskazany przez Klienta po dokonaniu przez Klienta przedpłaty lub za pobraniem.

2. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości wartości zamówienia.

3. Koszt wysyłki ponosi Klient, chyba że ustalono inaczej lub koszty wysyłki podlegają czasowej promocji.

4. Zapłaty można dokonać: 

wpłatą na konto - za zamówiony towar można zapłacić wykonując przelew na rachunek:
69 1160 2202 0000 0002 5270 0664.
W tytule płatności proszę podać: numer zamówienia, imię, nazwisko oraz adres.
za pobraniem - przesyłka dostarczana jest pod wskazany w zamówieniu adres za pośrednictwem kuriera. Opłata za przesyłkę pobierana jest przez doręczyciela.

5. Czas realizacji zamówień wynosi od 1 do 14 dni roboczych (czas realizacji jest to czas jaki upływa od momentu zwrotnego potwierdzenia zamówienia do chwili wysłania paczki).

6. Czas dostawy:

za pośrednictwem firmy kurierskiej:
firma kurierska gwarantuje dostawę do 24 godzin od momentu nadania.

7. Do Klienta należy prawo wyboru płatności oraz sposobu dostawy, które obowiązują u Sprzedawcy.

 

§ 5 Odstąpienie od umowy

1. Konsumentowi, na podstawie Prawa konsumenckiego przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów o jakich mowa w art. 33 i 34 ust.2 Prawa konsumenckiego.

2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Jeśli zamówienie obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, powyższy termin  biegnie od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

4. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na Adres Sprzedawcy lub e-mail sklep@epuzzle.pl.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

7. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

8. Konsument dokonuje zwrotu zakupionego towaru na poniższy adres:

POLKOPER Sp. z o.o., Tończa 61, 07-100 Węgrów

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

11. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie zwraca Konsumentowi dodatkowych kosztów.

12. Sprzedawca dokonuje zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

13. Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

14. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

§ 6 Rękojmia za wady

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta za wady fizyczne i prawne (rękojmia).

2. Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów nie będących Konsumentami z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

3. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje Sprzedawcy prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

5. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

7. Zawiadomienia o wadzie należy dokonać korespondencyjnie na Adres Sprzedawcy lub na e-mail sklep@epuzzle.pl.

8. Towar wadliwy należy odesłać przesyłką pocztową na adres:

POLKOPER Sp. z o.o., Tończa 61, 07-100 Węgrów

9. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź jest wysyłana na podany przez Konsumenta adres korespondencyjny. W przeciwnym wypadku uważa się, że Sprzedawca uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

10. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

11. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć,  przesyłką pocztową na koszt Sprzedawcy, rzecz wadliwą na podany w § 6 ust. 8 adres.

12. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca.

13. Sprzedawca dokona zwrotu zapłaconej ceny towaru wraz z ewentualnymi poniesionymi kosztami dostawy towaru do Konsumenta na wskazany przez Konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób (np. przekaz pocztowy).

14. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed

upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

15. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

16. W terminach określonych w § 6 ust. 15 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

17. W razie dochodzenia przed sądem jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

18. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się odpowiednio § 6 ust. 15 i 16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

19. Upływ terminu do stwierdzenia wady fizycznej lub prawnej nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedawca wadę podstępnie zataił.

 

§ 7 Postanowienia końcowe

1. O zmianach Regulaminu i ich zakresie powiadomienie ma miejsce na stronie Serwisu Internetowego.

2.  W trakcie realizacji zamówienia obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez Klienta przy składaniu zamówienia.

3. Sprzedawca zastrzega możliwość czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, naprawy, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz Prawa konsumenckiego.

5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane Sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem rozstrzyga Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Załącznik: wzór odstąpienia od umowy

 

Wróć
Twj adres IP to: 18.208.211.150
Copyright © 2019 epuzzle.pl Powered by Zen Cart Professional PL™
hello